tag: Editorial

Showing all posts with tag Editorial

July 31, 1907

സർവ്വേ വകുപ്പ്

ഈയിടയുണ്ടായ റെവന്യൂ സർവ്വേ പരിഷ്ക്കാരത്തിൽ ദോഷം പറ്റിയീട്ടുള്ളത് ആഫീസ് കീഴ് ജീവനക്കാർക്കാണത്രെ. ഇവരാ...
Bal-Gangadhar-Tilak-mNPKN50jZ1.png
July 08, 1908

ജാമ്യ വിചാരം

മിസ്റ്റർ ബാല​ഗം​ഗാധര തിലകന്റെ മേൽ, രാജദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിച്ച്, ബംബയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്...
Moolam_Thirunal_Rama_Varma-UvGqt9QP6i.png
May 09, 1906

പള്ളിക്കെട്ട്

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക്, തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് തേവാരത്തുകോയിക്കൽ വെച്ച് നട...
letter_to_editor-MlSLLoeVeq.png
August 29, 1906

സദാചാരദൂഷണം

തമിഴ്നാടകക്കാരായ ബാലാമണി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സ്ത്രീകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ കടന്നു വളരെ നാൾ തിരുവനന്തപുരം പട...
August 29, 1906

നാട്ടുരാജസമാജം

ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൻെറ അധിഭരണ കർത്താക്കന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്നു വരുകിലും , ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഏറിയൊരു ഭ...
October 24, 1906

പ്രജാസഭ

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ തൃതീയ വാർഷികയോഗം ഈ വരുന്ന ജനുവരി 4-ാം തീയതി ധനു 20-ന് നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്ന് നി...
December 26, 1906

പരീക്ഷ ഭ്രാന്ത്

തിരുവിതാംകൂർ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ ഈയിടെ പരീക്ഷഭ്രാന്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു. ആണ്ടവസാനമാകു...
vjt_hall-15N3uZegxI.png
January 09, 1907

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ

തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലെ മൂന്നാം വാർഷികയോഗം, ദിവാൻ എസ്. ഗോപാലാചാര്യരാവർകളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, ത...
February 27, 1907

സർക്കാർ അച്ചുകൂടം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെന്‍റ് വകയായി തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ വളരെക്കാലമായിട്ട് നടത്തിവരുന്ന അച്ചുകൂടത്തില...
May 15, 1907

കൃഷിസഹായം

കൃഷിത്തൊഴിലിന് മുഖ്യമായ ഈ നാട്ടിൽ കർഷകന്മാർക്ക് നേരിട്ടിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന്, കൃഷിക്ക...
unfair_treatment-ibqp07M9b9.png
June 12, 1907

തമ്പുരാൻ തമ്പി

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽപരം കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള ശാപങ്ങളിൽ പ്...
June 19, 1907

വാറോലയിലെ അനീതി

തിരുവിതാംകൂറിലെ അഴിമതിക്കാരായ രാജസേവകന്മാരെയും, അവരെ സ്തുതിക്കുന്ന ആത്മാഭിമാനമില്ലാത്ത കള്ളന്മാരെയും...
February 01, 1908

അധികാരദൂഷണം

തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്‍മെന്‍റിൻ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ പലരും, അവരുടെ കീഴ് ശമ്പളക്കാരെക്കൊണ്ട് വീടുകളി...
March 28, 1908

വ്യവസായോജ്ജീവനം

സർക്കാർ ജീവനങ്ങളിലും, വക്കീൽവേലയിലും ഏർപ്പെട്ട് ഏറെക്കുറെ ചെലവിനു മതിയാകാത്ത ആദായം പറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവ...
March 28, 1908

ക്ഷാമകാഠിന്യം

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്യുഗ്രമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യാവൈസ്രോയിയ...
April 11, 1908

കോതയാർ ജലത്തീരുവ

കോതയാറണവേലകൾ കൊണ്ട് കൃഷിക്ക് ജലസൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ നിലങ്ങൾക്ക്, പുതിയതായി...
May 27, 1908

പണവ്യയ നയം

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ ചെലവിനായി കൊല്ലംതോറും, സർക്കാർ ഖജനയിൽ നിന്ന് പറ്റു...
May 30, 1908

കൃഷി

ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കൃഷി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പൂർവ്വകാലത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു എന്നും, ശീതോഷ്ണാവ...
March 18, 1910

സദാചാര ഹാനി

കുറേക്കാലംമുമ്പ് മദിരാശിയിൽ വച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലങ്കോട്ടുരാജാവവർകൾ നടത്തിയ ഒരു വിരുന്നിനെ സംബന്ധ...
February 28, 1910

മതസ്പർദ്ധ

ഒരു ഗവൺമെന്‍റിനെതിരായി പ്രജകളെ ഇളക്കി കലഹമുണ്ടാക്കുക, ഗവൺമെന്‍റിനെപ്പറ്റി പ്രജകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായ്...
April 06, 1910

ഭണ്ഡാരശക്തി

ഒരു രാജ്യത്തിൻെറ ക്ഷേമം അവിടത്തെ കോശബലത്തെ പ്രധാനമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പ്രജകൾക്ക് കാലാനുസൃതം ക്ഷേമ...
June 06, 1908

വെടി-ആയുധ ബിൽ

തിരുവിതാംകൂറിൽ, ബഹുജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തക്കതായ നിയമങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ പുറപ്പെടാറുള്ളത്...
December 20, 1909

പത്രധർമ്മമോ?

പത്രപ്രവർത്തന വിഷയത്തിൽ, "സ്വദേശാഭിമാനി" യെക്കാൾ പഴമപരിചയം കൂടുതലുള്ളവയെന്ന് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള...
June 17, 1908

സ്ത്രീജനദ്രോഹം

ചാലക്കമ്പോളത്തിലെ മഹാലഹള നടന്ന് ഇന്ന് പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും, പോലീസുകാരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം, ജന...
P._Rajagopalachari-UHoBhL9xVy.jpeg
October 23, 1907

പുതിയ ദിവാൻ

ഈ വരികൾ വായനക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, ദിവാൻ ബഹദൂർ പി. രാജഗോപാലാചാരി അവർകൾ,...
October 23, 1907

ചിറയിൻകീഴ് ലഹള

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ, ആറ്റിങ്ങലിനടുത്തുള്ള നിലക്കാമുക്ക് ചന്തയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും മുഹമ്മദീയരും, ഈഴവ...
August 03, 1910

വരവുചെലവടങ്കൽ

1086 - ലെ അടങ്കൽ പ്രകാരമുള്ള വരവ് മുൻ കൊല്ലത്തേതിൽ കൂടുതലാണെന്നും, വരവിൽ കുറഞ്ഞേ ചെലവ് ചെയ്യുന്നുള്ള...
June 03, 1910

സമുദായ പരിഷ്‌കാരം

സമുദായപരിഷ്‌കാര കാര്യത്തിൽ തൽപ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേരിടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിൽ മുഖ്യമായുള്ളത് അവരുടെ പ്രവൃത്...
September 11, 1908

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ അഞ്ചാം വാർഷിക യോഗം ഇക്കൊല്ലം തുലാം 24 നു തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വിക്ടോറിയ ജൂബിലി...
December 22, 1909

ഗൃഹനികുതി

ഈ വരുന്ന കുംഭമാസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലുള എല്ലാ ഗൃഹങ്ങൾക്കും ഒരു നികുതി ഗവർന്മേണ്ടിൽ നിന്ന്...
September 21, 1910

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ

പ്രജാസഭാനിയമങ്ങളെ  ഭേദപ്പെടുത്തി  ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ  ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ  സംബന്ധിച്ച...
September 15, 1909

ഒരു അവകാശവാദം

യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വൻകരയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സാധാരണമായിരിക്കുന്ന വ്യോമയാന പാ...
October 22, 1909

പത്രാധിപയോഗം

തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ, പടിഞ്ഞാറൻ കരയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളുടെയും പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തക...
May 02, 1908

പാഴ് ചെലവ്

പൂജപ്പുര ജയിലിലെ അച്ചുകൂടം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് സാമഗ്രികൾ വരുത്തുന്നതിലേക്കായി, പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ചില...
August 25, 1909

മദ്യസേവാനിരോധനം

വിക്ടോറിയാ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാളിൽ വച്ച്, "നായർ സമാജ" ത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ, മിനിഞ്ഞാന്ന് തിങ്കളാഴ്ച്ച വൈകുന്നേ...
July 08, 1908

ജാമ്യവിചാരം

മിസ്റ്റർ ബാലഗംഗാധര തിലകന്‍റെ മേൽ, രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിച്ച്, ബംബയിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്...
November 04, 1908

ഒരു പൊതുജനമഹായോഗം

ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചനാളിൽ, തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു പൊതുജന മഹാസഭ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽവച...
June 21, 1909

ഒരു നീചസ്വഭാവം

വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ കർത്താക്കന്മാർ ആരെന്ന് അറിവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഈ നാട്ടിലെ സർക്കാരു...
Showing 8 results of 138 — Page 1