ഏലവും മറ്റുവിളകളും

  • Published on January 09, 1907
  • By Staff Reporter
  • 409 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഏലത്തോട്ടത്തിലെ കുടിയാനവന്മാര്‍ക്ക്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തില്‍ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ വഴിയായി ലഭിച്ച സൌകര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും, മലകളില്‍ സ്ഥിരമായി കുടിപാര്‍ക്കുന്നതിനു നല്‍കിയ വിശേഷനിബന്ധനകളെപ്പറ്റിയും അവര്‍ സന്തുഷ്ടരായി, വേണ്ടതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂപ്രേണ്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. കന്നുകാലി മേച്ചില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍, തന്നാണ്ടില്‍, പുതുക്കപ്പെട്ടു; ഓരോ കുടിയാനവന് കൂടിയത് 500-കാലികള്‍ വരേ, ഉരു ഒന്നിന് മുമ്പ് 3 - അണ കൂലിയായിരുന്നത് ചുരുക്കി 2- ണയാക്കി, കരം കുറയ്ക്കുന്നതിനേയും, സ്ഥിരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം  നൽകുന്നതിനേയും  സംബന്ധിച്ചു ഏലത്തോട്ടങ്ങള്‍ വീണ്ടും സര്‍വേ ചെയ്യാന്‍ ആജ്ഞാപിച്ചതിന്മണ്ണം, പൂപ്പാറ ഡിവിഷന്‍ സര്‍വേവേല തന്നാണ്ടില്‍ പൂര്‍ത്തിവരുത്തി. ആകെ വരവ് 1,43,014, രൂപ ആയിരുന്നു. ഇത്, 1080-ലെതിലും 20,000 രൂപയില്‍പരം കൂടുതലാകുന്നു.

      (ശേഷം അടുത്ത ലക്കം പത്രത്തില്‍)

You May Also Like