ശാരദ

  • Published on June 06, 1908
  • By Staff Reporter
  • 219 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                  മലയാളസ്ത്രീജനമാസിക   പത്രഗ്രന്ഥം.

                     വില, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക്   2  - ക.

                          " ശാരദാ , ,  വകുപ്പ് ;

                          " സ്വദേശാഭിമാനി , ,  പ്രെസ്സ് ;

                                  തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like