ആവശ്യം

  • Published on December 22, 1909
  • By Staff Reporter
  • 151 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഈ ആഫീസിലേക്ക്, പത്രറിപ്പോർട്ടരായി ഒരാളേയും, ക്ലാര്‍ക്കുകളായി രണ്ടാളെയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷക്കാര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. അവരുടെ നല്ലനടത്തയ്ക്കു സാക്ഷ്യപത്രവും അയച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷകള്‍,  ഈ ഡിസംബര്‍ 31 ാനു- ക്കകം എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

                                                                                                                                                      എന്ന് 

                                                                                                                                                   മാനേജര്‍,

                                                                                                               'സ്വദേശാഭിമാനി, ആഫീസ്

                                                                                                                             തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like