പരസ്യങ്ങൾ

  • Published on October 02, 1907
  • By Staff Reporter
  • 243 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                                 തയാർ

അച്ചടിക്കുപയോഗമുള്ള പലതരം കടലാസ്സുകൾ, പുറങ്കടലാസ്സുകൾ, കാർഡുകൾ, മുതലായവ സഹായവിലയ്ക്കു വരുത്തിക്കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.

                                                            മാനേജർ, സ്വദേശാഭിമാനി പ്രെസ്സ്

                                                                          തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like