ആഹാരം

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 196 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             ഡാക്ടർ കേ. രാമൻതമ്പി അവർകൾ എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ പ്രബന്ധം.

ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പലേ സംഗതികളും ഇതിലുണ്ട്.

                                                             ഒറ്റപ്രതിക്ക് വില ഒരണ ,

                                                                  തപാൽകൂലി വേറെ.

                                                                  സ്വദേശാഭിമാനി പ്രെസ്സ്.

                                                                     തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like