നോട്ടീസ്

  • Published on February 05, 1908
  • By Staff Reporter
  • 263 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

തിരുവിതാംകൂറിലെയും കൊച്ചിയിലേയും റദ്ദ് ചെയ്ത, പല ഇനത്തിലുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളെ ശേഖരിച്ച്, ചില്ലറയായും മൊത്തമായും അയക്കുന്ന ഏജന്റ്മാർക്ക് തക്കതായ കമ്മീഷകൊടുക്കുന്നതാണ്. കമ്മീഷവിഷയമായും മറ്റും കൂടുതവിവരങ്ങതാഴെക്കാണുന്ന മേവിലാസത്തിഎഴുതിച്ചോദിച്ചാഅറിയാവുന്നതാണ്.  

 

ടി.എം രാമതമ്പി, ജനറമെർച്ചന്റ് 

തിരുവനന്തപുരം 

You May Also Like