മാദ്ധ്വസമാജം

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 200 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                       നോട്ടീസ്

                                                                                                 തിരുവനന്തപുരം.

                                                                                                                  1085-ചിങ്ങം 30.

           വലിയതമ്പുരാന്‍ തിരുമനസ്സിലെ തിരുനാള്‍  പ്രമാണിച്ച് ടി- സമാജത്തിന്‍റെ ഒരു വിശേഷാല്‍ യോഗം ഈവരുന്ന കന്നി മാസം 4-നു- ഞായറാഴ്ച പകല്‍ 2- മണിക്കു സ്ഥലത്തെ ഫോര്‍ട്ടു ഹൈസ്ക്കൂളില്‍ വച്ച് ബ്രഹ്മശ്രീ എസ്. പത്മനാഭന്‍പോറ്റി ബി. ഏ. അവര്‍കളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടുന്നതും, ആ സമയം ഹൈക്കോര്‍ട്ടു റൈട്ടര്‍ ബ്രഹ്മശ്രീ ഏ. രംഗന്‍പോററി അവര്‍കള്‍ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്‍റെ ഇപ്പൊഴത്തെ നിലയെപ്പററി ഒരു വാചാപ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതും ആകയാല്‍ ആ സമയം സമുദായസ്നേഹികളായ സകല സ്വജനങ്ങളും അന്നേദിവസം സന്നിഹിതരാകണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

                                                                                                    കാര്യദര്‍ശി

                                              നെയ്യാററുംകര, ശ്രീനിവാസന്‍പോററി.

                                                                                                            (ഒപ്പ്)

You May Also Like