ബോമ്പ് കേസ്

  • Published on July 28, 1909
  • By Staff Reporter
  • 450 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ബോമ്പ് കേസ് മുതലായ അരാജകത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധപതിയേണ്ടത്. കൈത്തൊഴില്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിപ്പാന്‍ നാം ശ്രമിക്കുക. സ്വദേശീയത്തെ പരത്തുക. സഹോദരന്മാരെ സഹായിച്ചു കീര്‍ത്തി സമ്പാദിക്കുക! സ്വരാജ്യത്തില്‍ നിന്നു ദിനംപ്രതി നാടുകടക്കുന്ന ധനത്തെ പിടിച്ചു നിറുത്തുക. കഴിയുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കൈത്തൊഴില്‍ സംഘം വക കമ്പനികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോപ്പുകളെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. പനിനീര്‍, നാരങ്ങ, ജവന്തി, യൂക്കാലിപ്തസ്സ്, പിച്ചകം, ചമ്പകം, ആറഞ്ച, പെപ്രമെന്‍റ് മുതലായ വാസനയേറിയ സോപ്പകളുടെ ഗുണങ്ങള്‍ അനവധി തന്നെ. കാര്‍ബോളിക്ക്, നീമോയില്‍, പുല്‍തൈലം തൊട്ടുള്ള രോഗഹരങ്ങളായ മെഡികെയ്റെറഡ് സോപ്പുകളുടെ ഗുണങ്ങള്‍ കൈകണ്ടത്. ആന, ആള്‍, താമരപ്പൂവ് ഇവയുടെ രൂപങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കൌതുക സോപ്പുകളുടെയും ഒരു കേക്കില്‍ പല നിറവും വാസനയുമുള്ള സോപ്പുകളുടെ ഭംഗിയും കണ്ടറിയേണ്ടതു തന്നെ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കച്ചേരിക്കും കാര്യസ്ഥന്മാരുടെ ആപ്പീസുകള്‍ക്കും മററും ഭൂഷണമായ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രക്കുള്ള അരക്കുകോല്‍, യന്ത്രത്താല്‍ പുഷ്‍പങ്ങളില്‍ നിന്നും മററുമെടുക്കുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍, ഞങ്ങളുടെ സുഗന്ധധൂപപ്പൊടി, ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന വിശേഷമായ ഷാപ്പുസാമാനങ്ങള്‍ ഇവ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു വിററു വരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ഏജന്‍റ്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കമീഷന്‍ റൂളുകള്‍ക്കും വില വിവരത്തിന്നും അരയണസ്റ്റാമ്പ് അടക്കം ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്.

                മേല്‍വിലാസം.

                                                                            മാനേജര്‍

                              ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ യൂനിയന്‍ ആപ്പീസ്സ്.

                                            തത്തമംഗലം, പാലക്കാട്;

                                                                                                    മലബാര്‍.


You May Also Like