പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on June 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 216 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                           തിരുവനന്തപുരം . ബി.വി. ബുക്കുഡിപ്പോ.


ഗദ്യമാലിക -ഒന്നാംഭാഗം -                                                            1 -ക

ത്രിപുരദഹനം തുള്ളൽക്കഥ 

( കേ.ആർ .കൃഷ്ണപിള്ള ബി.ഏ. )                                                8 ചക്രം

കുമാരസംഭവം                                                                                        8 ണ

മേഘദൂത്                                                                                                        8ണ

നളചരിതം - ( കാന്താരതാരകം

  വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി )                                                               1- ക 12 -ണ

  ടി ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം                                              9 -ണ

ശബ്ദശോധിനി ( പരിഷ്കരിച്ചത് )                                                               9 -ണ

മധ്യമവ്യാകരണം   ( പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു )                                   8 -ണ

പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                                       2 ണ 6- പൈ

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ                                                   8 ചക്രം

ഇൻഡ്യാചരിത്രകഥകൾ                                                                           8 ണ

ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം                                                          8 ണ

   ( ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് )

പ്രഹ്ളാദചരിതം ( കിളിപ്പാട്ട്)                                                                  4 ണ

കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് 

( കേ.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.ഏ)                                                              8 ചക്രം

കണ്ണശ്ശരാമായണം ( ആരണ്യം വ്യാഖ്യാന

സഹിതം എസ് പരമേശ്വരയ്യർ എം. ഏ.ബി.എൽ )              14 ണ

കംസവധ ചമ്പു                                                                                                      4 ണ

അന്യാപദേശശതകം                                                                                        8 ണ

രാമചന്ദ്രവിലാസം ( വ്യാഖ്യാനസഹിതം

മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് )                                             9 -ണ

ദൈവയോഗം                                                                                                           5 ചക്രം

ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                                   4 ചക്രം

ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                                    1 ക - 4 ണ

വൃത്തമഞ്ജരി                                                                                                   6 ണ 6 പൈ

രാമചന്ദ്രവിലാസം കാവ്യം                                                                                  1 ക

മാനസോല്ലാസം  ( കേ.സി.കേ.പി .)                                                               4 ണഅമരുകശതകം                                                                                                   8 ണ

കഥാരത്നങ്ങൾ - അച്ചടിച്ചുവരുന്നു.               

       ( സി.എസ്. ജി. പി. ബി. ഏ .)                                                                   4 ണ

ഭാസ്കരമേനോൻ ( നോവൽ കൊച്ചി 12 ാം

കൂറുതമ്പുരാൻ)  അച്ചടിച്ചു വരുന്നു.                                             12 ണ

പൌരകൃത്യം ( ജി. രാമമേനോൻ )                                                   10 ണ

തച്ചൊള്ളിക്കഥകൾ.  ( ടി)                                                                     2 ണ 6 പൈ

കഥാരത്നമാലിക -  വിദ്യാവിനോദിനി,

രസികരഞ്ജിനി മുതലായ മാസികകളിലെ

വിശേഷപ്പെട്ട കഥകൾ                                                                               12 ണ

You May Also Like