സ്വർണ്ണവടിക

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 222 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                  SWARNAVATIKA  സ്വർണ്ണവടിക

എല്ലാത്തരം ജ്വരങ്ങൾക്കും വിശേഷിച്ച് മലമ്പനിക്ക് കൈകൊണ്ട ഔഷധം. ഒറു ഡപ്പിക്ക് 8 ണ. ഒരു ഡസൻ ഡപ്പിക്ക് 5 രൂപ.

                                                                   PROMEHA  PEJUICE     പ്രമേഹപീയൂഷം

മധുമേഹം, ശുക്ലദോഷം, സിരകളുടെ ബലഹീനത ഇവക്ക് അത്ഭുതകരമായ മരുന്നു, ഒരു കുപ്പിക്ക് വില 2 രൂപ മാത്രം

                                                                                                                                                  Alam Bazaar, Calcutta

You May Also Like