ഓവേറിന്‍

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 195 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                               Ovarine                                                             ഓവേറിന്‍

തീണ്ടാരി തെററിയിരിക്കുന്നതിനും, വെള്ള പോകുന്നതിനും, സിദ്ധമായ ഔഷധം. പലേ ഡാക് ടര്‍മാര്‍ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു. കുപ്പി ഒന്നിന് 2-ക 8-ണ.

ഹാരിസ് കമ്പനി,                                                                             Harris & Co.

 കാളീഘട്ടം, കല്‍ക്കത്ത.                                                   Kalighat, Calcutta

You May Also Like