അറസ്റ്റ്

  • Published on August 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 165 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

രാജദ്രോഹക്കുറ്റത്തിനായി മദിരാശിയിലെ "സ്വദേശമിത്രന്‍" പത്രാധിപരായ മിസ്റ്റര്‍ ജി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യരെ, കുറ്റലത്തു കളിച്ചുപാര്‍ത്തിരുന്നെടത്തു നിന്ന് വാറണ്ടിന്‍ പ്രകാരം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു.

Arrest

  • Published on August 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 165 Views

Mr. G. Subrahmaniyar, editor of "Swadesamithran", a newspaper in Madras, was arrested on warrant for treason from Kuttalam where he was holidaying.


You May Also Like