അർശോഹരമായ

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 252 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                            Kalisankar Choorna & Molom.

     ഈ മരുന്നു ഏതു പഴകിയ അർശോരോഗത്തേയും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഭേദപ്പെടുത്തും. ഉള്ളിലെയും പുറത്തേയും അർശ്ശസ്സിനെ ശമിപ്പിക്കും. രക്തം പോകുന്നതിനെ തടുക്കും. രണ്ടാഴ്ചവട്ടം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനു വില 2 - രൂപ.

                                                               Kaviraj Narain Chandra Sen Gupta

                                                             P.O .  Baranagar, North Baranagar, Calcutta.


You May Also Like