മുസ്‌ലിം

  • Published on October 02, 1907
  • Svadesabhimani
  • By Staff Reporter
  • 44 Views

 മുഹമ്മദീയസമുദായത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകാഭ്യുദയത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന

             മലയാളമാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

             ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 1-രൂപ മാത്രം.

            ഉടമസ്ഥരും പത്രാധിപരും

            എം. മുഹമ്മദ് അബ്ദല്‍കാദര്‍. 

    മുസ്ലിം ആഫീസ്, വക്കം, ചിറയിങ്കീഴ്-

                                 അഞ്ചുതെങ്ങ് (തപാല്‍)


You May Also Like