അറിയിപ്പുകൾ

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 588 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മദ്രാസ് പ്രെസിഡന്‍സിയിലെ 1904-ാ മാണ്ടത്തേക്കുള്ള ക്രിമിനല്‍ നീതിപരിപാലനത്തെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടു ഇപ്പോള്‍ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുറ്റങ്ങളായിട്ടുള്ള 5000-ത്തില്പരം കേസ്സുകള്‍ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കാണുന്നത്. ഇതിന്‍റെ വിശേഷാല്‍ കാരണം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നില്ലാ. മലബാര്‍ ജില്ലയില്‍ കൊലപാതകക്കേസ്സുകളും, ചെങ്കല്‍ പുട്ട്, മദ്രാസ് മുതലായവയില്‍ കൊള്ളയും മോഷണവും അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയില്‍, തെളിവില്‍ വന്ന കേസ്സുകളുടെ എണ്ണം താരതമ്യപ്രകാരം വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഹൈക്കോടതി ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തെളിവ് കുറവാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍, കള്ളക്കേസ്സുകളുടെ ആധിക്യവും, പോലീസന്വേഷണത്തിന്‍റെ ന്യൂനതകളും പോലീസുകാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജഡ്ജിമാർക്കും മജിസ്രേട്ടന്മാർക്കും വിശ്വാസക്കേടും ആയിരിക്കാമെന്നാണ് ഊഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

 കുറേക്കാലം തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചിബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡണ്ടായിരുന്ന്, അനന്തരം ആ വേല രാജി വച്ച് ഒഴിഞ്ഞ് ലണ്ടന്‍ ടൈംസ് പത്രത്തിന്‍റെ അധിപരുടെ ആപ്പീസില്‍ ഒരു ഉപ പത്രാധിപരായി പോയ മിസ്റ്റര്‍ ജേസി.റീസ് സായിപ്പിനെ, ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, മാണ്ട് ഗോമറി ജില്ലയില്‍നിന്ന് പാര്‍ലിമെണ്ടിലേക്ക് സാമാജികനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കമ്പി വാര്‍ത്തകളില്‍ കാണുന്നു. മിസ്റ്റർ റീസ് ഉല്‍പതിഷ്ണു കക്ഷിക്കാരനും, കച്ചവട കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രൊട്ടെക്ഷണ്‍ (സംരക്ഷണ) വാദത്തിനു എതിരാളിയും ആകുന്നു. ആളുകള്‍ക്കു നല്ല ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ കിട്ടി നല്ല ശരീരപുഷ്ടി വരണമെങ്കില്‍ കച്ചവടത്തിന് സ്വാച്ഛന്ദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് മിസ്റ്റര്‍ റീസിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഇദ്ദേഹം ഒരുനല്ല വാഗ്മിയും ***************** ആണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലൊ.

 മെത്തകളിലും, കസേരകളിലും, മറ്റും കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുന്ന മൂട്ടകള്‍ നിമിത്തം എന്തുമാത്രം ദോഷം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നാം ശരിയായി അറിയുന്നില്ലാ. പ്രൊഫസ്സര്‍ റാസ്സ് എന്ന ഒരു വൈദ്യശാലാധിപന്‍ ഈയിട മൂട്ട ഒന്നിനു അരപെനി വീതം വിലകൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ്, പലമാതിരി മൂട്ടകളേയും വാങ്ങി, പരിശോധിച്ചതില്‍, അവ കൊതുകളെപ്പോലെ തന്നെ വിഷപ്പനി (മലമ്പനി) യെ സംക്രമിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷയരോഗ ബീജങ്ങളെയും സംക്രമിപ്പിക്കുവാനും മൂട്ടകള്‍ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

 ഇന്ത്യയില്‍ പലെടത്തും ഇപ്പോള്‍ ക്ഷാമം അടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ ധാന്യങ്ങള്‍ക്ക് വില കയറിയിരിക്കയാണ്. അനേകം ആളുകള്‍ ക്ഷാമനിവാരണാര്‍ത്ഥമുള്ള വേലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബംബാ സംസ്ഥാനത്തുള്ള പലരും വേലയ്ക്കായി നൈസാമിന്‍റെ രാജ്യത്തു പോയിട്ടു ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ തിരിയെപ്പോന്നിരിക്കുന്നു. ഐക്യസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 51,000-പേരും, മധ്യഇന്ത്യയില്‍ 22,000-പേരും ബംബാസംസ്ഥാനത്തു 9,000-പേരും ഇപ്പോള്‍ ക്ഷാമനിവൃത്തിവേലയെ ആശ്രയിച്ചുപാര്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

 മദ്രാസ് ഗവര്‍ണര്‍ ആംടില്‍ പ്രഭു അവര്‍കള്‍ വേലവിട്ടുപോകുന്ന അവസരത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനും പത്നിക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ വകയായി ഒരു യാത്ര അയപ്പുവിരുന്ന് നല്‍കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു ഫെബ്രുവരിമാസം 8-നു- ആയിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു, പ്രഭു അവര്‍കളുടെ ഭരണം പൊതുജനക്ഷേമത്തെ കുറിയാക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നടത്തിയതെന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ തൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു ഏറ്റവും ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യജനകമാണല്ലൊ.

 ബാലാ എന്ന പത്രത്തിന്‍റെ അധിപരുടെ പേരിലുള്ള രാജദ്രോഹ കുറ്റക്കേസ്സില്‍ പ്രതിയെ സെഷ്യന്‍സിലേക്കു കമ്മിറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രതിയുടെ എതിര്‍ചോദ്യങ്ങള്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആയിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞത്. പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിന്മേല്‍ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

 കഴ്സണ്‍ സ്മാരക ധനശേഖരത്തിനായി ബിക്കാനിര്‍ മഹാരാജാവു അവര്‍കള്‍ രണ്ടായിരം രൂപാ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.Notifications

  • Published on January 24, 1906
  • 588 Views

The report on the administration of criminal justice in the Madras Presidency for the year 1904 is now available. The report reveals that there are over 5,000 cases involving offences under the Penal Code. The specific reason for this increase is not disclosed. However, in the Malabar district, instances of murder, robbery, and theft have surged in locations such as Chengalpattu and Madras. Additionally, the High Court has raised objections to the notably low number of cases brought in for trial among these incidents. Speculation suggests that the scarcity of evidence, the prevalence of false cases, deficiencies in police investigations, and the scepticism of judges and magistrates regarding the testimonies of policemen are possible reasons for the low number of cases brought to trial.

As reported in the wire news, Mr. J.C. Rees, who previously served as a British resident of Travancore and Kochi before resigning from that position to work as a deputy editor at the London Times newspaper, has been elected as a Member of Parliament from the Montgomery district in the recent election. Mr. Rees is known for his progressive mindset and stands as an opponent of protectionism in trade matters. He firmly believes that in order for people to enjoy good food and good health, there must be freedom of trade. The local community recognises him as an eloquent and persuasive speaker.

The extent of harm caused by bed bugs, which settle on mattresses, chairs, and other furniture, is not fully understood. Professor Rass, a dispensary manager, mentioned that he would pay half a penny for one of these insects. Consequently, he acquired a quantity of them, and upon examination, they were identified as parasites similar to mosquitoes, capable of transmitting the plague. There is speculation that the mites may also be capable of transmitting tuberculosis spores.

Famine is looming in several parts of India, with grain prices on the rise in northern India. Numerous individuals are actively involved in famine relief efforts. In the Bombay State, many have travelled to the Nizam's country (Hyderabad) for employment and have returned with a sense of dejection. Currently, 51,000 people in the United Provinces, 22,000 in Central India, and 9,000 in Bombay are reliant on famine relief efforts.

A public send-off has been organised on the occasion of the departure of the Governor of Madras, Lord Ampthill, and his wife on the 8th of February. It is gratifying to note that the public has expressed satisfaction with His Highness's administration, emphasising his commitment to public welfare.

The editor of the newspaper "Bala," accused in the treason case, has been committed to the Sessions Court. The defendant stated that counter-questions can be filed in the High Court. The accused has been released on bail.

The Maharajah of Bikaner has contributed two thousand rupees to the Curzon Memorial Fund.

Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like