കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വാച്ച് വിൽപ്പന

  • Published on September 19, 1908
  • By Staff Reporter
  • 299 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                   നോക്കിന്‍ !  നോക്കിന്‍ !

                                കുറഞ്ഞവിലയ്ക്ക് വാച്ച് വില്പന 

                            പുതിയ വാച്ചുകള്‍, ഇപ്പൊള്‍ കിട്ടിയവ

                                ഗണ്‍ഫയര്‍ റെയില്‍വേ റെഗുലേറ്റര്‍.

തെളിച്ചമുള്ള നിക്കല്‍ വെള്ളി- തുറന്നമുഖം- താക്കോല്‍ വേണ്ടാത്തത്- ഒന്നായി 30 മണിക്കൂര്‍ നടക്കും. സൂചികള്‍ തിരിക്കാന്‍ വെളിയില്‍ ഉന്തുസൂചിയുണ്ട്- മറുവശത്തു റെയില്‍വേ എഞ്ചിന്‍ അടയാളമുണ്ട്- യന്ത്രത്തിനു ബലവും ഒതുക്കവുമുണ്ട്-ശരിയായി സമയം കാണിക്കും- 5 വര്‍ഷം യാതൊരു കേടും കൂടാതിരിക്കും- ഒരു കണ്ണാടിച്ചില്ലും സ്പ്രിങ്ങും ഉള്‍പ്പെടെ ഒരു നല്ല പെട്ടിയില്‍ അടച്ചയയ്ക്കുന്നു.

വില- 7- ക. പകുതിവില- 3 ക. 8-ണ.

           സമ്മാനം- 6- വാച്ചുകള്‍ ഒന്നായി മേടിക്കുന്നവര്‍ക്കു ഒരെണ്ണം സമ്മാനം കിട്ടും. 6- വാച്ചുകള്‍ക്കു അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ മുന്‍കൂറു കുറെ പണവും അയയ്ക്കണം.

                                                          കല്‍ക്കത്താ റായല്‍ വാച്ച് കമ്പനി

                                                          Royal Watch and Co.,

                                                           No.2 Lower Chitpore Road(S.B)

                                                                                                                             CALCUTTA.

You May Also Like