മിസ്റ്റർ ടിലക്കിന്‍റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ ചുരുക്കി

  • Published on September 23, 1908
  • By Staff Reporter
  • 154 Views

മിസ്റ്റർ ടിലക്കിനെ ആറുകൊല്ലം നാടു കടത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിരുന്ന വിധിയെ, ഗവൺമെൻ്റു ദയവു വിചാരിച്ചു, ആറുകൊല്ലം വെറും തടവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ മദ്രാസ് പത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടുകാണുന്നു. ഈ വൃത്താന്തം, ബംബാ ഗവൺമെൻ്റെിൻ്റെപേരിൽ ജനങ്ങൾക്കു കൃതജ്ഞതയേയും, പൊതുവേ സന്തോഷത്തെയും ജനിപ്പിക്കുമെന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല തന്നെ. മിസ്റ്റർ ടിലക്കിൻ്റെ മേൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് നാടുകടത്തലും പിഴയും ആയിരിന്നുവല്ലൊ. പിഴയെ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞകുറി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്ക്യത്തേയും സ്ഥിതിയേയും ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നാടു കടത്തലിനെ വെറും തടവാക്കിയതെന്ന് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ടിലക്കിനെ സബർമതി ജെയിലിൽ നിന്നു ബർമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറെക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു അകലെ പാർപ്പിക്കുവാനേ അനുമതിയുള്ളു എന്നു ഒരു വർത്തമാനമുണ്ടെങ്കിലും, ഗവൺമെൻ്റ് ഇപ്രകാരം ശിക്ഷയെ ചുരുക്കിയത് വളരെ ചിതവും ഗവൺമെൻ്റിനേയും പ്രജകളേയും തമ്മിൽ അധികം ഇണക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതുമായ നയമാകുന്നു എന്നു ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു.      

You May Also Like