സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 21 കീർത്തനങ്ങൾ

  • Published on July 23, 1909
  • By Staff Reporter
  • 203 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                 ടി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള ബി. ഏ. ഉണ്ടാക്കിയത്.

 മ.മനോരമയാപ്പീസിലും, തിരുവനന്തപുരം ഏ. സി. സി. പിള്ള ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും.    വില  രൂപാ   1.

You May Also Like