സ്വദേശാഭിമാനി പ്രസ്സ്

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 582 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                      

 ഈ അച്ചുകൂടത്തില്‍, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ, എഴുത്തുകള്‍, പരസ്യങ്ങള്‍, ലഘുപത്രികകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍ മുതലായവ ശുചിയായും, മിതമായ കൂലിക്കും അച്ചടിച്ചുകൊടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറാണ്.

                                                                                              എന്ന്

                                        മാനേജര്‍, സ്വദേശാഭിമാനി പ്രെസ്സ്, 

                                                                             വക്കം, ചിറയിന്‍കീഴ്.

You May Also Like