പണപ്പിരിവ്

  • Published on January 24, 1906
  • By Staff Reporter
  • 525 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

"സ്വദേശാഭിമാനി" പത്രം വക വരിപ്പണം പിരിക്കുവാൻ അതാതു താലൂക്കുകളിൽ നിന്നും വിശ്വസ്തന്മാരായ പണപ്പിരിവുകാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സുള്ളവർ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളോടുകൂടി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മതിയായ ആദായം അനുവദിക്കപ്പെടും. 

81- മകരം -1 നു  

                                                                                                                                                                              മാനേജർ 

                                                                                                                                               "സ്വദേശാഭിമാനി" ആഫീസ് 

                                                                                                                                                             വക്കം, ചിറയിങ്കീഴ്          

You May Also Like