ഇനാം

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 377 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

               തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം മോട്ടോർബോട്ട്  വക 342- ാം നമ്പർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ, മേല്പടി ടിക്കറ്റോടുകൂടി, താഴെപ്പറയുന്ന ആളോടു അപേക്ഷിച്ചാൽ 15- രൂപ ഇനാം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

                                                                            മോട്ടോർഫെറിസർവീസ്

                                                                                          തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like