മരുമക്കത്തായം കമ്മിറ്റി

  • Published on March 14, 1908
  • By Staff Reporter
  • 170 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ സാക്ഷിവിചാരണ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച്, അന്നന്ന് കമ്മിററി യോഗത്തിന് ഹാജരായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയാറാക്കി അയച്ചുതരുന്നതിന് 'സ്വദേശാഭിമാനി'യുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി, ജര്‍ണലിസ്റ്റ് മിസ്തര്‍ കേ. എന്‍. പത്മനാഭപ്പണിക്കരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 'സ്വദേശാഭിമാനി' സംബന്ധമായി മഹാജനങ്ങള്‍ക്ക് നടത്തേണ്ട ഇടപാടുകള്‍ ഇദ്ദേഹത്തൊട് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ വേണ്ടവിധം അറിയിയ്ക്കുന്നതിനും ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരിക്കും. മഹാജനങ്ങള്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്, മേല്പടി ജോലി സംബന്ധമായി കഴിവുള്ള ഒത്താശകള്‍ ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു.     

                                                                                                          പത്രാധിപര്‍.

Committee on Marumakkathayam

  • Published on March 14, 1908
  • By Staff Reporter
  • 170 Views

Journalist Mr. K. N. Padmanabha Panikar has been appointed as a special representative of 'Svadesabhimani' to prepare and send reports on the witness trial proceedings of the Marumakkathayam committee each day.

He will also be ready to assist and give information to the general public about the transactions related to 'Svadesabhimani', if requested. We request the people to give him complete support to carry out the work.

Editor

You May Also Like