നിയമനിർമ്മാണം

  • Published on January 09, 1907
  • Svadesabhimani
  • By Staff Reporter
  • 43 Views

 ******************ഒരു റെഗുലേഷന്‍ നിലവിലുണ്ട്. നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭാ റെഗുലേഷനില്‍. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് റഗുലേഷന്‍ നടപ്പാക്കിയത്. ഇത് കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നുള്ളു.

 തന്നാണ്ടില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ബില്ലുകള്‍ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു.

 (1) തിരുവിതാംകൂറിലെ സിവില്‍കോടതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമത്തെ സ്ഥാപിക്കയും സംശോധിക്കയും ചെയ്യുന്നതിന്. ബില്ലിന്‍റെ മൂലതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി നിരൂപണംചെയ്തതില്‍, സഭയില്‍ നിന്നു സ്ഥിരീകരിക്കായ്കയാല്‍, ബില്‍ ത്യജിക്കപ്പെട്ടു.

 (2) 1067-ലെ 1-ാം ഹൈക്കോടതി റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിന്.

 (3) 1076-ലെ 3ാം റെഗുലേഷനായ പട്ടണശുചീകരണ പരിഷ്കരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച റെഗുലേഷനെ ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിന്.

  (4) ആവിക്കിടാരങ്ങളെയും മൂലചലനയന്ത്രങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച ബില്‍.

You May Also Like