ഓവറിൻ

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 199 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                       OVARINE       ഓവറിൻ

തീണ്ടാരി തെറ്റിയിരിക്കുന്നതിനും, വെള്ള പോകുന്നതിനും, സിദ്ധമായ ഔഷധം. പലേ ഡാക്ടർമാർ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

   കുപ്പി ഒന്നിന്  2- ക   8 -ണ.

   ഹാരിസ് കമ്പനി,                                                                HARRIS & Co.

കാളീഘട്ടം, കൽക്കത്ത.                                                  Kalighat, Calcutta.

You May Also Like