സ്വദേശിസാധനം

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 199 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

             പല തരത്തിലുള്ള ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ് - ഇവ വി.പി.ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു ആവശ്യക്കാർ സ്റ്റാമ്പു സഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                                             സി. തിരുമാലുപിള്ള, മാനേജർ,

                                                          സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                                കമ്മെർസിയൽ യൂണിയൻ;  തിരുവിതാംകോടു.

You May Also Like