സ്വദേശി

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 219 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                    ജവുളി, മഷിപ്പൊടി, ചായനൂൽ, ചീപ്പ്  വി. പി .ബങ്കിയായി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരത്തിനു സ്റ്റാമ്പു സഹിതം എഴുത്തയയ്ക്കണം.

                                                           സി.തിരുമാലുപിള്ള,  മാനേജർ.

                                          സ്വദേശി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ്

                                            കമ്മർസ്യൽ യൂനിയൻ;  തിരുവിതാംകോടു.

You May Also Like