സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 21 കീർത്തനങ്ങൾ

  • Published on October 06, 1909
  • By Staff Reporter
  • 238 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

           ടി ലക്ഷ്മണൻപിള്ള ബി.ഏ. ഉണ്ടാക്കിയതു.

                       മ. മനോരമയാപ്പീസിലും, തിരുവനന്തപുരം ഏ. സി. സി. പിള്ള ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും.     വില രൂപാ  1.

You May Also Like