തയ്യാർ

  • Published on June 07, 1909
  • By Staff Reporter
  • 54 Views

                                                            ചുരുക്കിയവില.

ജ്ഞാനം - കേ. നാരായണക്കുരുക്കൾ, ബി. എ                             1 -ണ

പുരുഷഭൂഷണം --                                                                                                  1 -ണ

വാമനൻ -- ( കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ.)                                       2 --ണ.

പാറപ്പുറം -- 2-ാം വാള്യം മാത്രം -                                                                1-രൂപ

ഉത്തരരാമായണം  ചമ്പു-- കാവ്യം-                                                        4 -ണ

                                                                        " സ്വദേശാഭിമാനി , , ആഫീസ്,

                                                                                   തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like