Dr. H. L. Batliwalla

  • Published on November 26, 1909
  • By Staff Reporter
  • 204 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                             ഡാൿടർ ബാററ്ളിവാലയുടെ മരുന്നുകൾ.

       വിഷജ്വരം, ഇൻഫ്ളുവൻസാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഇവയ്ക്കു  ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട്, അഥവാ, ഗുളികകൾ.  വില   1  -ക.

    വിഷൂചികയ്ക്കു "കാളറാൾ,,  വില  1   ക.

                    ' ഹേർടോൺ, എന്ന കേശതൈലം വില  2  ക  8  ണ.

    സിരകളുടെ ക്ഷീണം, ശരീരബലഹീനത, ഇവയ്ക്കു ടാണിൿപിൽസ്   വില    1   ക 8  ണ.

       ദന്തശോധനചൂർണ്ണം. നാട്ടുമരുന്നുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളത്. വില   അണ   4.

       മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പ്  വില  4 ണ.

     ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും, താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക.  എഴുത്തുകൾ  ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                    Dr. H . L. BATLIWALLA,

                                    Worli Laboratory, Dadar  Bombay.

You May Also Like