Dr. H. L. Batliwalla

  • Published on March 28, 1910
  • By Staff Reporter
  • 229 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                ഡാൿടർ ബാററ്ളിവാലയുടെ മരുന്നുകൾ

         വിഷജ്വരം, ഇൻഫ്ളുവൻസാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഇവയ്ക്കു ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട്, അഥവാ, ഗുളികകൾ. വില 1 -ക.

     വിഷൂചികയ്ക്കു " കാളറാൾ ,,  വില   1  ക.

           ' ഹേർടോൺ  '  എന്ന കേശതൈലം  വില   2  ക    8  ണ.

      സിരകളുടെ ക്ഷീണം, ശരീരബലഹീനത ഇവയ്ക്കു ടാണിൿപിൽസ്    വില      1  ക   8 ണ.

   ദന്തശോധനചൂർണ്ണം. നാട്ടുമരുന്നുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതു,             വില    അണ   4.

    മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പ്    വില    4  അണ.

     ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും, താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                       Dr.   H . L . BATLIWALLA,

                             Worli Laboratory, Dadar, Bombay   

You May Also Like