5 - ക ഇനാം

  • Published on February 28, 1910
  • By Staff Reporter
  • 201 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                         ഈ മാസം 13- ാംനു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി സ്ഥലത്തെ യൂറോപ്യൻ  ക്ളബിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ബങ്കളാവിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്ന വഴി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വക ഒരു ടെനിസ് ബാറ്റ് ( പന്തടിക്കോൽ) വീണുപോയിട്ടുള്ളതിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടെടുത്ത് ഏല്പിക്കയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപാ ഇനാം കൊടുക്കുന്നതാണ്.

                                                                                                           എന്ന്

                                   തിരുവനന്തപുരം  കാളേജ് പ്രഫസർ,

                                                                 എൽ . സി. ഹാഡ് ജ് സൺ.

You May Also Like