അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on January 12, 1910
  • By Staff Reporter
  • 219 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                     ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാങ്കൂർ, കൊച്ചി അഞ്ചൽസ്റ്റാമ്പുകൾക്കു കൂടുതൽ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ട്.

                                   സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,  ആറ്റിങ്ങൽ.

You May Also Like