ഇതിലും ആദായം എവിടെ

  • Published on October 02, 1907
  • By Staff Reporter
  • 228 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മേത്തരം വാച്ചുകള്‍ !                            വില സഹായം !!

                                 റോസ്തൊപ്പസിസ്റ്റം

                                           ലിവര്‍വാച്ച്

നമ്പ്ര:                                                                                                ക ണ.

1. നിക്കള്‍വെള്ളികൊണ്ടുള്ള 

ലേഡീസ്സ്  ഒരുറുപ്പികയില്‍ കവിയാത്ത

വലിപ്പമുള്ള വാച്ച് ഒന്നിന്                                                4 - 7

2. ടി തരത്തില്‍ ശുദ്ധവെള്ളികൊ

ണ്ടുള്ളതിനു                                                                                  4 - 12

3. നിക്കള്‍ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള

മഹാന്മാരുടെ വാച്ച്                                                                3 - 10

4. 3-കല്ലുകള്‍ പതിച്ചതും 

ഉറപ്പുള്ളതുമായ  റോസ്തോഫ് വാച്ച്                                         3 - 0

അതിവിശേഷമായ വാച്ചുകള്‍, ക്ലോക്കുകള്‍, ടൈംപീസുകള്‍ മുതലായവ ഇവിടെ വളരെ ആദായത്തില്‍ വേറെയും വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ പട്ടിക വില കൂടാതെ അയക്കുന്നതാകുന്നു.   മേല്‍വിലാസം: ***************


You May Also Like