ദന്തവൈദ്യൻ

  • Published on March 18, 1910
  • By Staff Reporter
  • 204 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                   ബി. ബക്കിങ്ങാം സ്റ്റീഫെൻസ്.

         ഇപ്പൊൾ തിരുവനന്തപുരത്തു എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചകഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നു പോകുന്നതാണ്. 

You May Also Like