ലാൻസെറ്റ്

  • Published on October 02, 1907
  • By Staff Reporter
  • 92 Views

                                                          ലാന്‍സെറ്റു.

                                                                               അല്ലെങ്കില്‍

               പാമ്പുകടിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ശരീരത്തില്‍ മരുന്നു കുത്തിവച്ച് വിഷം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കരു. മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഇതു ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

                 മരുന്നുസഹിതം കരു ഒന്നു ന് വില

                കൂടിയതരം - രൂപാ 1. (തപാല്‍കൂലിഉള്‍പ്പടെ)

                രണ്ടാംതരം - അണ 12. ( ,, )

മേല്‍വിലാസം :-                                                                          NAIR

                                                                                             G3/3  Machua Bazaar Street, 

                                                                                                            Harrison Road ,

                                                                                                                    CALCUTTA

                                                                                                              

You May Also Like