അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 217 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍, കൊച്ചി അഞ്ചല്‍സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്കു കൂടുതല്‍ വില കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറുണ്ട്.

                                                 സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്‍, ആററിങ്ങല്‍.

You May Also Like