സുഖം കിട്ടേണ്ട വിധം

  • Published on September 12, 1910
  • By Staff Reporter
  • 232 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                     ദേഹാദ്യന്ത സുഖകരണാർത്ഥം ദൈവീകൃത്യമായ രക്തശോധന, ബലഹീനമോ സുഖക്കേടോ ഉള്ള മലകോശങ്ങളുടെ അതൃപ്തികരമായ പ്രവൃത്തിയാൽ മൂത്രത്തിൽ നിന്നു ഉളവാകുന്ന വിഷകരമായ ജലം തന്നെ, പലവിധമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള കാരണമാകുന്നു.

                             ബലഹീനമോ സുഖക്കേടോ ഉള്ള മലകോശത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാവിതു:-  പുറക്കടച്ചൽ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അരോചകം, മൂത്രച്ചൂടു, കൂടെക്കൂടെയുള്ള ദാഹം, തളർച്ച, നെഞ്ഞുവേദന, തലക്കുത്തു, ക്ഷീണനാഡി, കൺമങ്ങൽ, തലതിരിച്ചൽ, വീക്കമൊ സന്ധിക്കെട്ടൊ, ഓർമ്മക്കുറവ്, സാധാരണ ക്ഷീണം മുതലായവ. ഇവകളെ സുഖപ്പെടുത്താതെയുപേക്ഷിച്ചാൽ, മൂത്ര വിസർജ്ജനകഷ്ടം, വാതം, നീർ, നീരൊഴുക്ക് ( ബ്രൈട് സ് ദീനം ) ( ജീർണ്ണപ്പെട്ട മലകോശം) എന്നുള്ളവയും സ്ത്രീകൾക്ക, പെണ്ണങ്ങളുടെ ദീനമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സുഖക്കേടുകളും വരാനിടയുള്ളതാകുന്നു.

                  ഡോൺസ് ബാക്കേക്ക് കിഡ് നി പിൽസ് എന്ന ഗുളികകൾ മലകോശത്തിലും മൂത്രാവയവങ്ങളിലും പ്രവൃത്തിച്ചു അവയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന മേല്പറഞ്ഞ വിഷകരമായ ജലത്തെ രക്തത്തിൽ കലക്കാതെ ശുദ്ധിചെയ്തുവരുമ്പോൾ ദേഹാരോഗ്യം നിശ്ചയമായും വരേണ്ടതാണ്.

                സുഖമായിരിപ്പാൻ മലകോശത്തെ നന്നായി വെക്കേണ്ടതാവിശ്യ  മാകുന്നു. മലകോശ ശുദ്ധിക്കായുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകമരുന്നായ ഡോൺസ് ബാക്കേക്ക് കിഡ് നി ഗുളികകൾ ഈ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടു.

              കുപ്പി ഒന്നിന്ന  വില  2 ഉറുപ്പിക.

 ഒന്നായി   6 കുപ്പികൾ വേണമെങ്കിൽ  10  ക.  8 ണ.  എല്ലാ മരുന്നു ഷാപ്പിലും  വില്ക്കപ്പെടും.

                                                            ഡബിലിയു. എച്. ഹല്ലർ, ഏജൻ്റ്,

                                                                  ചെന്നപുരി.

You May Also Like