നോട്ടീസ്

  • Published on October 02, 1907
  • By Staff Reporter
  • 391 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂര്‍, കൊച്ചി അഞ്ചല്‍സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്ക് താഴെ പറയപ്പെടുന്ന വില കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറുണ്ട്.

  തിരുവിതാംകൂര്‍                                                       രു ച കാശു

*******ചക്രം സ്റ്റാമ്പുകള്‍കൾക്ക് 100 നു

 1/2            ടി                      ടി                ടി                                   5        0

  2                ടി                       ടി                ടി                                14     0

 ******       ടി                       ടി               ടി                             2          0      0

കൊച്ചി 3 പൈ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്ക് ടി                                14     4

             ടി 1/2 പുത്തന്‍ ടി                     ടി                                 14    4

              ടി 1 -              ടി      ടി                   ടി                       1         0      8

               ടി 2                ടി      ടി                   ടി                       1               10

കീറിയവയും; അധികം മഷി പെരണ്ടവയും ആവശ്യമില്ലാ. വില മണിആര്‍ഡരായി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

                                                                                              മേല്‍വിലാസം:-

                                                                                    സീ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്‍;

                                                                                                      ആറ്റിങ്ങല്‍.

You May Also Like