അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on September 19, 1910
  • By Staff Reporter
  • 196 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

              ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി അഞ്ചൽ സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ വില കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ട്.

                                           സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, ആറ്റിങ്ങൽ.

You May Also Like