ആവശ്യമുണ്ട്

  • Published on August 19, 1908
  • By Staff Reporter
  • 244 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ആവശ്യമുണ്ട്.

   പുളിങ്കുന്ന് പ്രൈവറ്റു മെഡിക്കല്‍ ഡിസ്പെന്‍സറിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പരീക്ഷാവിജയിനിയായ ഒരു മിഡ് വൈഫിനെ- (സൂതികര്‍മ്മിണി) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കെറ്റുകള്‍ സഹിതം തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടേണ്ടതായ ശമ്പളത്തുകയെ കാണിച്ചു ചിങ്ങം 15-ാനു-ക്കകം താഴെ കാണുന്ന മേല്‍വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം. കൂടുതല്‍ വിവരം എഴുതിചോദിച്ചാല്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്.- എന്ന്

                                                                                             എം. ആര്‍. ഗോപാലപിള്ള,

പുളിങ്കുന്ന്                                                                 മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്റ്റീഷണര്‍

27-12-83                                                                                                പുളിങ്കുന്ന്;

                                                                                                                       അമ്പലപ്പുഴ.

You May Also Like