സാനിട്ടേരിവകുപ്പ്

  • Published on July 31, 1907
  • By Staff Reporter
  • 383 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ഇവിടത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സാനിട്ടേരി ആഫീസർ മിസ്റ്റർ തോമസിനെ ഏറ്റുമാനൂർ സ്ഥലം മാറ്റുകയും പകരം തിരുവിതാകൂർ സർവ്വീസിൽ നിന്നും കുറേ മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് സർവ്വീസിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജേക്കബിനെ ഇവിടെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതനുസരിച്ച്, മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മിസ്റ്റർ തോമസിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ചാർജേറ്റു വാങ്ങി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

You May Also Like