വിദ്യാവിലാസിനി

  • Published on March 14, 1906
  • By Staff Reporter
  • 266 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

വിദ്യാവിലാസിനി

പുസ്തകശാലയില്‍ വില്പാന്‍ തയ്യാര്‍

                                                                                                                                  ക. ണ. പ.

അത്ഭുതരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു                                                    1      ,,    ,,

ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം                                           ടി                           1      2    ,,

ബ്രഹ്മഗീത                                                                         ടി                           ,,     8   ,,

കൃതജ്ഞനായ ഒരു കാപ്പിരി (നോവല്‍)                                        2   6

ബഹുരസം                                                                        ടി                           ,,     2   6

നാലുപേരില്‍ ഒരുത്തന്‍                                        ടി                             ,,   4   ,,

മദനകാമരാജന്‍ കഥ.                                               ടി                             ,,  10  ,,

ഭഗവദ് ദൂത് ഭാഷാനാടകം                                                                       ,,  7   ,,

മഴമംഗലഭാണം                                                              ടി                              ,,  4  ,,

സംഗീതഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം                                   ടി                            ,,  8  ,,

നാരായണീയം                                                                                                    ,,   4   ,,

ശാങ്കരസ്മൃതി അല്ലെങ്കില്‍ 

           ല ഘുധര്‍മ്മ പ്രകാശികാ                                                                  1   8  ,,

ഇന്‍ഡ്യയിലെ മഹാന്മാരുടെ ജീ വചരിത്രം.                             2  ,,  ,,                                                  


സാമൂദ്രികാശാസ്ത്രം (അംഗലക്ഷണം)                                               ,,  6  ,,

കേരളോല്പത്തി                                                                                                       ,,  2 ,,

രതിമാര്‍ഗ്ഗചരിതം (സ്ത്രീരോഗചികിത്സ  )                                        ,,  4  ,,

സര്‍വരോഗചികിത്സാരത്നം                                                                       1  ,,  ,,

സഹസ്രയോഗം                                                                                                     ,,  4  ,,

ബാലചികിത്സ                                                                                                        ,,  3  ,,

  പലതരം മുദ്രപ്പത്രലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഒട്ടിപ്പാനുള്ള വിശേഷതരം ബയിണ്ടോടുകൂടിയ ഫയല്‍ ബുക്ക് 1ക്ക്  തപാല്‍കൂലി ഉള്‍പ്പെടെ 6 ണ. മേല്പറഞ്ഞ ബുക്കുകള്‍ വി. പി. പോസ്റ്റായി അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരം അറിയേണ്ടവര്‍ അര അണ—————-പുസ്തകപട്ടിക അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

                                                                                              എന്ന്

                                                               പി. എം. വറുതുണ്ണി

                                വിദ്യാവിലാസിനി പുസ്തകശാല ഉടമസ്ഥന്‍

                                                                     തൃശ്ശിവപേരൂര്‍


You May Also Like