ആവശ്യം

  • Published on December 20, 1909
  • By Staff Reporter
  • 197 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                ഈ ആഫീസിലേക്ക്, പത്രറിപ്പോർട്ടരായി ഒരാളേയും, ക്ലാർക്കുകളായി രണ്ടാളേയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. അവരുടെ നല്ലനടത്തയ്ക്കു സാക്ഷ്യപത്രവും അയച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷകൾ, ഈ ഡിസംബർ  31 ാനു -ക്കകം എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

                                                                                              എന്ന്

                                                                                          മാനേജർ,

                                                                                " സ്വദേശാഭിമാനി" ആഫീസ് 

                                                                                    തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like