സഹായവില

  • Published on September 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 219 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 താഴെ പറയുന്ന മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളടങ്ങിയ "മലയാളത്തിലെ തലയാളികള്‍,, ഒന്നാംപുസ്തകം  അച്ചടിച്ചു വരുന്നു. ഉടനെ തയ്യാറാകും. 83 കര്‍ക്കടകം 30-നു-ക്കുള്ളില്‍ പേരു രജിസ്തര്‍ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പകുതി വിലക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

1. അശ്വതിതിരുനാള്‍ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ

2. കാവാലം നീലകണ്ഠപ്പിള്ള.

3. വയ്ക്കര നാരായണന്‍മൂസ്സ്.

4. തോട്ടക്കാട്ട് ശങ്കുണ്ണിമേനോന്‍.

5. ദേശമംഗലത്ത് നാരായണന്‍നമ്പൂരിപ്പാട്.

6. ചമ്പത്തില്‍ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടിയാര്‍.

7. ഡാക്‍ടര്‍ കുറുപ്പ്.

8. പൊന്നാനി മഖദൂംതങ്ങള്‍.

          അപേക്ഷിക്കേണ്ടും മേല്‍വിലാസം.

         കേരളന്‍ ആപ്പീസ്സ്. തിരുവനന്തപുരം.


You May Also Like