നിങ്ങൾക്ക് സുഖക്കേടുണ്ടോ?

 സുഖക്കേടുണ്ടാകുമ്പൊൾ, ഏതുവിധമായിട്ടുള്ളതായാലും " തനിക്കു ദിവസേന ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മലശോധനയുണ്ടാകുന്നുവോ ?,, എന്നു താൻതന്നെ ചോദിച്ചുനോക്കുക. അങ്ങനെ ശോധനയില്ലാത്ത പക്ഷം , ഊണിന്നുശേഷം കിടക്കാൻപോകുമ്പൊൾ , " ഡോൺസ് ജീർണ്ണോദ്യുക്തഗുളിക"കളിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സേവിക്കുക. പിറ്റെദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾക്കു സുഖശോധനയുണ്ടായി അധികം ദേഹസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണും.

             ദ്രവിച്ച സാധനങ്ങൾ മലകോശത്തിൽ വേണ്ടതിലധികകാലം നിന്നുപോകുന്നതിന്നാണ് മലബന്ധം എന്നു പറയുന്നത്. അതു വിഷകരമായ സാധനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള സകലവ്യാധികളിൽ പകുതിയിലധികം വ്യാധികൾക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു.

               ഇതിൽനിന്ന് മലക്കെട്ടു എന്നത് വയറ്റുവേദന, പിത്തം, പിത്തജ്വരം അരോചകം, അജീർണ്ണം, ക്ഷീണനാഡി, സാധാരണതളർച്ച, നെഞ്ഞുവേദന, തലതിരിച്ചൽ, തലക്കുത്തു, വായൂപദ്രവം, വായ് പുണ്ണ്, ഉഷ്ണരോഗം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതു നീടിച്ചു പോയാൽ രക്തം ദുഷിച്ച് ദേഹസൌഖ്യം എന്നെന്നേക്കും ഇല്ലാത്തസ്ഥിതിയിൽ നശിപ്പിച്ചുകളയും.

           ഡോൺസ് ജീർണ്ണോദ്യുക്തഗുളികകൾ ( അതായത് ഊണിന്നുശേഷം കഴിക്കുന്ന ഗുളികകൾ ) സസ്യാദിമരുന്നുകളിൽ നിന്നുമാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, ജീർണ്ണകോശത്തിൽനിന്ന് ദ്രവിച്ചതും വിഷകരമായതുമായ സാധനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് മേല്പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളെ സ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി, ജീർണ്ണനാഡികളെ ശരിപ്പെടുത്തി, പിത്താധികമായ വെള്ളത്തെ പുറത്തു തള്ളി, മലകോശത്തെ ശുദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതും, ആണുങ്ങൾക്കോ പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ കുട്ടികൾക്കോ വേഗത്തിലും നിർഭയമായുള്ള സുഖത്തെ തരുന്നതും ആകുന്നു.

               കുപ്പി ഒന്നിന് വില 4 ണ, 8 ണ, 12 ണ. 12ണ വിലയ്ക്കുള്ള കുപ്പി 60 ഗുളികകളടങ്ങിയതും 4ണ വിലയ്ക്കുള്ള കുപ്പിയിലുള്ളതിനെക്കാൾ, 6 ഇരട്ടി ഗുളികകളുള്ളതുമാണ്. എല്ലാ മരുന്നു ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടുന്നതല്ലാതെ, ബൊമ്പായിൽ തപ്പാലാപ്പീസ്സ് പെട്ടി 20 നമ്പ്ര ഉള്ള "ഡോൺസ്" എന്ന മരുന്നുഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും.

                                                     W.H. HALLER, Madras Agent.

You May Also Like