മുസ്ലിം

  • Published on November 13, 1907
  • By Staff Reporter
  • 277 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

മുസ്ലിം

മുഹമ്മദീയ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേക അഭ്യുദയത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മലയാള മാസിക പത്ര ഗ്രന്ഥം വില ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 1 രൂപ മാത്രം.

ഉടമസ്ഥരും പത്രാധിപരും

എം.മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കാദർ,

മുസ്ലിം ഓഫീസ്, വക്കം,

ചിറയിങ്കീഴ്

അഞ്ചുതെങ്ങ് (തപാൽ)

You May Also Like