പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 186 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                  തിരുവനന്തപുരം. ബി.വി. ബുക്കുഡിപ്പോ.

ഗദ്യമാലിക- ഒന്നാംഭാഗം -                                                          1 -ക

ത്രിപുരദഹനം തുള്ളൽക്കഥ 

( കേ.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.ഏ. )                                                8 ചക്രം

കുമാരസംഭവം                                                                                         8 ണ

മേഘദൂത്                                                                                                         8 ണ

നളചരിതം - ( കാന്താരതാരകം

വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി)                                                                 1- ക  12 -ണ

ടി ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രത്യേകം                                     9 ണ

ശബ്ദശോധിനി ( പരിഷ്കരിച്ചത് )                                                       9 ണ

മധ്യമവ്യാകരണം ( പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പു )                              8 ണ

പ്രഥമവ്യാകരണം                                                                                   2 ണ 6 പൈ

തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ                                                  8ണ

ഇൻഡ്യാചരിത്രകഥകൾ                                                                           8 ണ

ഭൂവിവരണസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹം                                                         8 ണ

  ( ബുക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് )

പ്രഹ്ളാദചരിതം  ( കിളിപ്പാട്ട് )                                                              4 ണ

കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട്     

( കേ.ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി. ഏ.)                                                           8ചക്രം

കണ്ണശ്ശരാമായണം ( ആരണ്യം വ്യാഖ്യാന

  സഹിതം എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ  എം. ഏ. ബി. എൽ )        14 ണ

കംസവധ ചമ്പു                                                                                                      4 ണ

അന്യാപദേശശതകം                                                                                      8 ണ

രാമചന്ദ്രവിലാസം ( വ്യാഖ്യാനസഹിതം

 മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് )                                            9- ണ

ദൈവയോഗം                                                                                                           5 ചക്രം

ശ്രീപത്മനാഭപദപത്മശതകം                                                                   4 ചക്രം

ഭാഷാഭൂഷണം                                                                                                       1 ക 4 ണ

വൃത്തമഞ്ജരി                                                                                                           6 ണ6 പൈ

രാമചന്ദ്രവിലാസം കാവ്യം                                                                                1 ക

മാനസോല്ലാസം ( കേ. സി. കേ.പി.)                                                             4 ണ


 അമരുകശതകം                                                                                                      8 ണ

കഥാരത്നങ്ങൾ - അച്ചടിച്ചു വരുന്നു.

(    സി. എസ്. ജി.പി ബി.ഏ .)                                                                           4 ണ

ഭാസ്കരമേനോൻ ( നോവൽ കൊച്ചി 12 ാം

      കൂറുതമ്പുരാൻ ) അച്ചടിച്ചു വരുന്നു.                                              12 ണ.

പൌരകൃത്യം ( ജി .രാമമേനോൻ )                                                          10 ണ

തച്ചൊള്ളിക്കഥകൾ (ടി)                                                                             2 ണ 6 പൈ

കഥാരത്നമാലിക - വിദ്യാവിനോദിനി,

രസികരഞ്ജിനി മുതലായ മാസികകളിലെ

വിശേഷപ്പെട്ട കഥകൾ                                                                                 12 ണ

You May Also Like