വൃത്താന്തകോടി

  • Published on February 09, 1910
  • By Staff Reporter
  • 539 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                   ബറോഡയിലെ മഹാറാണിക്കു സുഖക്കേടായിരിക്കുന്നു.

                                                                    -----------------------

                  ലാഹൂരിൽ ഒരു " പ്രെസ് ലീഗ് ,, ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                                                    ----------------------------

               ഫെബ്രവരി 5 നു-വരെ പാലക്കാട്ടു ആകെ 154 പേർക്കു പ്ലേഗ് പിടിപെട്ടതിൽ 120 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

                                                              -----------------------------------

            ചൈനയിൽ നിന്ന് വ്യാജമായ  ഒട്ടേറെ രൂപാനാണയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെക്കു വന്നുചേരുന്നുവെന്നറിയുന്നു.

                                                           -------------------------------

                 പർഷ്യയുടെ തെക്കേഭാഗത്ത് അക്രമികളുടെ വർദ്ധന നിമിത്തം , കച്ചവടക്കാർക്ക് വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്നു.

                                                             ----------------------------------

                മരുമക്കത്തായ  നിയമപരിഷ്കാരാർത്ഥം മദ്രാസ് നിയമനിർമ്മാണസഭ മുമ്പാകെ ഒരു ബിൽ പ്രയോഗിപ്പാൻ കൊല്ലങ്കോട്ടു രാജാ വാസുദേവരാജാ അവർകൾ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടുപോൽ.

                                                      ----------------------------------

               കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു മദിരാശിയിൽ പ്രൈവറ്റു മെഡിക്കൽ പ്രാക് ടീസ് ചെയ് വാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്ന പി. ജാനകി അമ്മാളെ മംഗലപുരത്തു ലേഡി അപ്പോത്തിക്കിരിയായി നിശ്ചയിച്ചതായി അറിയുന്നു.

                                                               ---------------------------------

               പാഠശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെയും, സമ്മാനപുസ്തകങ്ങളുടെയും, വായനശാലയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്ത് കൽക്കത്താഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

                                                     -------------------------------------

           വെടിവച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട ഡിപ് ടിപോലീസ് സൂപ്രെണ്ട് ഷംസുൽ ആലമിൻ്റെ വിധവയായ ഭാര്യക്കു ഗവർന്മെണ്ടിൽ നിന്നു കരമൊഴിവായി കുറെ നിലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുപ്പാൻ  ആലോചനയുണ്ട്. തൽക്കാലം 1, 500 രൂപ ചെലവിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

                                                           -------------------------------

                 പല്ലപ്പുഴ വടക്കിനിയെടത്ത് കിരാങ്ങാട്ടമനക്കൽ ശ്രീധരൻ എന്ന അനുജൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അവർകളുടെ മലയിൽ ഇതിനി ടെ നാലു ദിവസം കൊണ്ട് ആറു ആനകൾ കുഴിയിൽ വീണിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു കൊമ്പൻകുട്ടികളും മൂന്നു പിടികളും ഒന്ന് തരം തിരിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയുമാണത്രേ.

                                                             -----------------------------------

You May Also Like