ഉഷാനിരുദ്ധം

  • Published on September 15, 1909
  • By Staff Reporter
  • 150 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                                                        സംഗീതനാടകം. 

                                              പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത്.

                                                                          വില പണം 2 .

അപേക്ഷിക്കുക:-                                                                          കേ.കൃഷ്ണപിള്ള.

                                                                                                പുളിമാത്തു-- വാമനപുരം.

You May Also Like